Zásady ochrany soukromí

Absolutní diskrétnost je jedním ze základních kamenů, na kterých stavím. Na dalších řádcích si můžete udělat lepší představu o tom, jak s Vašimi údaji pracuji.

Jak mě můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů jsem přímo já:
Mgr. Vít Hruška, LL.M., advokát
IČO: 75585895
ev. č. ČAK: 18 939

Kontaktovat mě můžete na:
e-mail: vit.hruska@ak-hruska.cz
tel: +420 737 518 590
případně na adrese sídla
Jahodová 31, 106 00 Praha 10

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč?

Identifikační údaje

Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) a adresní údaje uvedené v následujícím bodu potřebuji k tomu, abych Vás mohl správně identifikovat a poskytovat Vám své služby.

Adresní údaje

Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, město, PSČ) potřebuji jako součást Vaší identifikace a také pro případ, že by bylo nutné Vás kontaktovat dopisem.

Kontaktní údaje

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail) využívám ke komunikaci s Vámi a k tomu, abych Vás mohl průběžně informovat o svém postupu.

IČO

Pokud podnikáte a máte IČO, uchovávám ho místo Vašeho data narození jako součást Vaší identifikace. IČO potřebuji pro vystavování daňových dokladů a identifikaci.

Číslo účtu

V případě, že pro Vás vymáhám pohledávky a protistrana plní na můj účet, potřebuji vědět, kam Vám mám následně prostředky poslat.

Další informace

V průběhu naší spolupráce je samozřejmě třeba dalších informací, které zpracovávám vždy jen v takovém rozsahu, který je nutný k dosažení daného účelu.

Pokud mi neposkytnete Výše uvedené údaje, nemůžu Vám poskytnout své služby.

Jak dále zacházím s Vašimi osobní údaji?

Vždy usiluji o poskytování služeb na vysoké úrovni a proto se snažím své klienty informovat i o důležitých změnách v právu, které se jich mohou dotýkat. Zároveň rád se svými klienty zůstávám v kontaktu. Zasílání těchto sdělení provádím na základě svého tzv. oprávněného zájmu. Jakmile už nebudete chtít podobné zprávy dostávat, stačí mi jen napsat email na adresu uvedenou výše.

Komu Vaše údaje předávám?

Vaše údaje nikomu dalšímu nepředávám. Jediným zpracovatelem, kterého využívám, je poskytovatel šifrovaného úložiště, kde mám uložena data.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchovávám?

Vaše údaje uchovávám po dobu našeho smluvního vztahu a dalších 10 let po jeho skončení, pokud jiný právní předpis nepřikazuje některé údaje uchovávat. V některých případech mi předpisy ukládají povinnost malou část osobních údajů uchoval po delší dobu (například zákon o advokacii).

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům

Kdykoliv se mě můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás eviduji a co se s nimi dělo a bude dít.

Právo na opravu

Pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedu, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku

V případě, že se domníváte, že zpracovávám osobní údaje nad rámec svého oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se budu zabývat.

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)

Na základě Vaší žádosti vymažu veškeré osobní údaje, které o Vás eviduji. Přesto může nastat situace, kdy například kvůli povinnosti plynoucí ze zákona nemohu všechny osobní údaje vymazat.

Právo na omezení zpracování

V některých případech sice osobní údaje mohu uchovávat, ale nesmím s nimi nijak nakládat. Jedná se o následující situace:

  • pokud popřete přesnost údajů a potřebuji Vaše sdělení ověřit;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abych je vymazal a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebuji, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověřím, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v mém důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudu.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že mě o to požádáte, Vám poskytnu Vaše osobní údaje zpracovávané na základě uzavřených smluv nebo souhlasu, a zároveň je zpracovávám automatizovaně.Takové údaje Vám poskytnu v běžně používaném, strojově čitelném formátu.Tyto údaje mohu případně předat správci, kterého určíte, pokud bude s předáním souhlasit.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušuji pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně těchto zásad ochrany soukromí, můžete mi napsat na e-mail vit.hruska@ak-hruska.cz. Tyto zásady se v budoucnosti mohou změnit, nicméně zde najdete vždy jejich aktuální znění.